Which keyword we dont have to use while creating a tutor or essay related help best online essay writing services reviews help worksheet introcution for my essay

Nejčastější otázky oddlužení fyzických osob

Výše nezabavitelné částky, jakož i výše splátky, která bude v průběhu oddlužení hrazena na Vaše dluhy, se bude odvíjet od výše Vašich předpokládaných měsíčních příjmů dle údajů obsažených v daňových přiznáních za minulá období. Stejně jako u fyzických osob – nepodnikatelů musí býti zohledněna existence vyživovací povinnosti k manželovi či manželce a vyživovaným dětem. Výši minimální předpokládané nezabavitelné částky si po zadání údaje o průměrném měsíčním příjmu z podnikání můžete spočítat zde.

Ano, insolvenční zákon umožňuje za přesně stanovených podmínek, aby dlužníku po dobu schváleného oddlužení zůstala pro jeho potřeby i vyšší částka. Za tímto účelem je však vhodné vyhledat pomoc odborníka, který insolvenční návrh pro soud připraví tak, aby byly všechny zákonné podmínky splněny.

V případě úspěšného splnění oddlužení Vás soud nejpozději po pěti letech zprostí povinnosti tyto zbývající dluhy hradit. Jinými slovy takové dluhy přestanou fakticky existovat, jelikož se v důsledku rozhodnutí soudu stanou právně nevymahatelnými. Nemusíte se proto obávat, že by po Vás dodatečně mohl některý z věřitelů cokoliv nárokovat.

Nikoliv, výživné se do vašeho měsíčního příjmu pro účely oddlužení nezapočítává, jelikož se jedná o plnění poskytované vyživovaným dětem na jejich výživu a výchovu. Vy jste pouze jakýmsi správcem výživného, které však můžete využít pro potřeby rodiny a zajištění základních životních potřeb.

Platná právní úprava počítá s tím, že mohou nastat situace, kdy se člověk v oddlužení ocitne po určitou dobu bez zaměstnání. V takovém případě, je vhodné soud a insolvenčního správce informovat spolu s tím, že o nalezení práce budete nadále usilovat. Pokud by taková situace znamenala ohrožení při plnění Vašeho splátkového kalendáře, můžete vždy o krátkodobou mimořádnou pomoc požádat někoho blízkého, např. rodiče či sourozence, kteří mohou zaslat mimořádnou splátku.

Nikoliv! Principem oddlužení je to, že hned na počátku splátkového kalendáře znáte přesnou částku, ze které je třeba v oddlužení uhradit minimálně 30%. Tato částka po dobu oddlužení nenarůstá o úroky, smluvní sankce či jiné náklady a Vy tak máte jistotu, že se nedočkáte nepříjemného překvapení v podobě narůstající výše dluhu.

Nemůže. Exekutor je ze zákona povinen po podání Vašeho návrhu na oddlužení zastavit veškeré kroky směřující k provedení exekuce. Není tak možné, aby Vám i nadále prováděl srážky ze mzdy, blokoval účet či vyhrožoval zabavením věcí z Vaší domácnosti. V podobě oddlužení tak máte patrně nejefektivnější obranu proti praktikám exekutorských vykonavatelů a dalších vymahačů pohledávek.

Dohled nad Vámi vykonává soud a insolvenční správce, avšak lze říci, že pokud budete plnit splátkový kalendář tak, že Vaše plnění zajistí na konci alespoň úhradu 30% dluhů, neměly byste po dobu oddlužení mít se soudem či správcem větší problém. Plnění splátkového kalendáře si můžete kontrolovat i Vy, a to prostřednictvím veřejně přístupného insolvenčního rejstříku, který naleznete zde.

Ano, ale pouze v případě, že se Vám před uplynutím této doby podaří uhradit zcela všechny závazky Vašich věřitelů, kteří se do oddlužení přihlásili. Pokud byste naopak splácení chtěli rozložit na celé období a hradit měsíčně nižší splátky, je možné o takový splátkový kalendář požádat soud ve správně zpracovaném insolvenčním návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení.

Mnoho věřitelů či osob, které jejich pohledávky vymáhají, se i přes zákonný zákaz pokouší z dlužníka vymoci další mimořádné splátky mimo insolvenční řízení. V oddlužení tyto požadavky můžete rezolutně odmítnout, jelikož jste pod ochranou insolvenčního zákona a insolvenčního soudu, díky které budou veškeré požadavky věřitelů a exekutorů posouzeny jako neoprávněné.

Chci se oddlužita ušetřit až 70 % dluhů

Orientační kalkulačka úspory při oddlužení

 

* Při oddlužení není maximální výše dluhů omezena.
** V rámci oddlužení ušetříte až 70 % vašich celkových dluhů, které vám budou prominuty. V měsíční splátce insolvenčnímu správci je zahrnuta odměna insolvenčního správce 900 Kč.